پدری در زمان حیاتش به دلیل خدمتی که یکی از فرزندانش برای او انجام داده، بخشی از ملکش را به آن فرزند بخشیده است که از ثلث ملکش بیشتر است، به گونه ای که از آن زمان تا زمان وفات پدر ، آن فرزند در آن ملک تصرف داشته است. آیا سایر ورثه می توانند بعد از فوت پدر نسبت به مازاد بر ثلث ملک بخشیده شده اعتراض کنند؟ آیا تملک آن فرزند بر آن ملک شرعی است؟
پدری در زمان حیاتش به دلیل خدمتی که یکی از فرزندانش برای او انجام داده، بخشی از ملکش را به آن فرزند بخشیده است که از ثلث ملکش بیشتر است، به گونه ای که از آن زمان تا زمان وفات پدر ، آن فرزند در آن ملک تصرف داشته است. آیا سایر ورثه می توانند بعد از فوت پدر نسبت به مازاد بر ثلث ملک بخشیده شده اعتراض کنند؟ آیا تملک آن فرزند بر آن ملک شرعی است؟ (در ضمن پدر به این دلیل ملکش را به آن فرزند بخشیده که فرزند دیگر پدر را در نوجوانی ترک کرده و هزینه ها و زحمت های پدر بر عهده آن فرزند پاداش گیرنده بوده است)

باسمه تعالی

1. انسان می تواند تا ثلث اموال خود را برای بعد از مرگ خود وصیت کند تا در راه خاصی مصرف کنند.

2. در بخشش اموال در زمان حیات محدودیتی در مقدار مال بخشیده شده نیست و اگر کسی به خویشان خود چیزی را هبه کرد و او تحویل گرفت، امکان رجوع برای واهب یا وراث وی نیست.

3. مورد ذکر شده وصیت نیست، بلکه هبه در زمان حیات است و ربطی به وراث ندارد؛ البته کسی که مال در تصرف او است، باید ثابت کند که این مال به او بخشیده شده است.