آیا در تحقیقات پزشکی، جایز است از جنین سقط شدۀ انسان یا حیوان استفاده کرد؟
آیا در تحقیقات پزشکی، جایز است از جنین سقط شدۀ انسان یا حیوان استفاده کرد؟

باسمه تعالی

1. استفاده از جنین مردۀ انسان در تحقیقات پزشکی، اگر روح در آن دمیده نشده باشد، با رضایت پدر و مادر او مانعی ندارد. اما بعد از دمیده شدن روح، در صورتی که جنین مسلمان باشد یعنی پدر و مادرش یا یکی از آن دو مسلمان باشند، دفن جنین واجب است ولی در صورتی که جنین غیر مسلمان باشد، استفاده از آن جایز است.

2. اگر تحقیقات پزشکی به گونه ای باشد که برای پیشرفت جامعه اسلامی بدان نیاز است و استفاده از جنین غیر مسلمان ممکن نیست و فقط جنین مسلمانِ دارایِ روح در دسترس باشد، استفاده از آن با اجازۀ پدر و مادر جایز است.

3. استفاده از جنین حیوانات اشکال ندارد.

کد سایت fa3525