1. مراجع تقلید و روحانیون مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی می شوند یاخیر؟ 2. مجازات افشای اسرار چیست؟
1. مراجع تقلید و روحانیون مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی می شوند یاخیر؟ 2. مجازات افشای اسرار چیست؟

باسمه تعالی

1. تفسیر قانون به عهدۀ مراجع قانونی است.

2. افشای اسرار حرام است و مجازات مشخصی در شرع برای آن تعیین نشده است و حاکم می تواند برای این کار حرام، تعزیز قرار دهد.