اطمینان از طلبه ی خوب و مفید بودن و احتمال اجتهاد شرایطی است که وجوب می آورد یا وجوب منوط به اطمینان از اجتهاد و داشتن نبوغ فوق العاده است؟
اطمینان از طلبه ی خوب و مفید بودن و احتمال اجتهاد شرایطی است که وجوب می آورد یا وجوب منوط به اطمینان از اجتهاد و داشتن نبوغ فوق العاده است؟

باسمه تعالی

اگر فردی استعداد و پشتکار خوبی دارد، بر وی واجب عینی است که به تحصیل علوم دینی بپردازد و لازم نیست به رسیدن به اجتهاد و داشتن نبوغ اطمینان داشته باشد.

کد سایت fa3501
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه