اگر کسی پدر خود را به قتل برساند و مادرش (همسر مقتول) او را ببخشد چه مجازاتی باید بکشد؟
اگر کسی پدر خود را به قتل برساند و مادرش (همسر مقتول) او را ببخشد چه مجازاتی باید بکشد؟ البته این فرد دلایل مشروعی برای قتل داشته است.

باسمه تعالی

اگر این فرزند به دلیل مشروعی پدر را به قتل رسانده باشد قصاص نمی شود و دیه هم نباید بپردازد و از ارث بردن از پدر هم محروم نمی شود و تشخیص مشروع بودن با دادگاه صالح شرعی است و در صورت نا مشروع بودن دلیل قتل، حق قصاص به این مادر به ارث نمی رسد و سایر ورثه باید در مورد قصاص تصمیم بگیرند و همچنین این فرزند از ارث بردن از پدر محروم می شود.

کد سایت fa3497
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر|قصاص