کسانی که در خارج پناهنده می شوند، دولت همه خرج و مخارج را به آن فرد داده و دستور می دهد که شما اجازه کار کردن را ندارید، اما با آن پولی که دولت پرداخت می کند، زندگی خیلی مشکل است، حال با وجود اینکه دولت ما را از کار کردن منع می کند، آیا کار کردن در این صورت جائز است یا خیر؟
کسانی که در خارج پناهنده می شوند، دولت همه خرج و مخارج را به آن فرد داده و دستور می دهد که شما اجازه کار کردن را ندارید، اما با آن پولی که دولت پرداخت می کند، زندگی خیلی مشکل است، حال با وجود اینکه دولت ما را از کار کردن منع می کند، آیا کار کردن در این صورت جائز است یا خیر؟

باسمه تعالی

لازم است از قوانین این کشور تا جایی که مخالفت با احکام اسلامی ندارد، تبعیت کنید؛ البته اگر در صورت کار نکردن دچار عسر و حرج می شوید؛ مثلاً با مشکل مالی شدید که عادتا قابل تحمل نیست مواجه می شوید، کار کردن در حد رفع مشکل، مانعی ندارد.