آیا دانلود کتاب علمی و رمان و آهنگ، شرعا اشکال دارد؟
آیا دانلود کتاب علمی و رمان و آهنگ، شرعا اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر خلاف مقررات نباشد و مفسده ای نداشته باشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3469
طبقه بندی موضوعی اینترنت