من در یک شرکت خصوصی، سرپرست انبارم. شرکت ما برای ارسال بار به مشتری ها توسط شرکت های باربری و با هماهنگی من کالا را ارسال می کند. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کنندۀ بار) بابت دادن محموله به آن شرکت دریافت می کرده است. این پول که انباردار دریافت می کند، چه حکمی دارد؟
من در یک شرکت خصوصی، سرپرست انبارم. شرکت ما برای ارسال بار به مشتری ها توسط شرکت های باربری و با هماهنگی من کالا را ارسال می کند. از گذشته مرسوم بوده که انباردار بابت این کار مبلغی را از پایانه (شرکت حمل کنندۀ بار) بابت دادن محموله به آن شرکت دریافت می کرده است. این پول که انباردار دریافت می کند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران یا آن شرکت خصوصی  نباشد و مصالح آن شرکت را مراعات کند، دریافت آن اشکال ندارد.