آیا در زمان حال مسلمانان می توانند برای فواصل بیش از48 میل تا مکه به روش پیامبر صلی الله علیه وآله حج بجا آورند؟
می دانیم حج قران و افراد؛ مخصوص اشخاصی است که در فاصله کمی از مکه بوده و در حج تمتع؛ حاجی قربانی همراه نداشته و مخصوص کسانی است که در فاصله دوری از مکه باشند. حال با توجه به آنکه پیامبر اکرم (ص) در حجة الوداع از مدینه یعنی از راه دور عازم حج شده و قربانی همراه داشت و به موقع به مکه رسیدند؛ لطفا پاسخ فرمایید حج رسول اکرم (ص) چه حجی بوده؟ و آیا در زمان حال مسلمانان می توانند برای فواصل بیش از48 میل تا مکه به روش پیامبر حج بجا آورند؟

باسمه تعالی

در آخرین حج رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله کیفیت حج به امر الهی تغییر کرد و از آن به بعد افرادی که در محدوده مکه نیستند باید حج تمتع و عمره تمتع بجا آورند و شیوه قبلی منسوخ شد و حج تمتع تا آن زمان تشریع نشده بود و حجة الوداع معیار احکام حج برای تمام فرق اسلامی است.

کد سایت fa3432
طبقه بندی موضوعی احکام حج