حکم شرعی شکار پرندگان در ماه‌های حرام چیست؟
حکم شرعی شکار پرندگان در ماه‌های حرام چیست؟

باسمه تعالی

به طور کلی شکار از جمله شکار پرندگان برای صرف سرگرمی و تفریح حرام است و در این حرمت فرقی بین ماه‌های حرام و غیر آن‌ها نیست. اما شکار با غرض عقلائی مشروع مانند تأمین معاش زندگی مکروه است.

کد سایت fa3430