پیش فروش سکه با ودیعه مشخص و سپس دریافت مابقی وجه به نرخ روز در زمان تحویل چه مجوزی از نظر اسلام دارد؟
پیش فروش سکه با ودیعه مشخص و سپس دریافت مابقی وجه به نرخ روز در زمان تحویل چه مجوزی از نظر اسلام دارد؟

باسمه تعالی

ظاهرا این کار خرید و فروش اصطلاحی نیست، بلکه تعهد متقابل طرفین است که در زمان اعلام شدۀ، معامله را به قیمت روز انجام دهند. در نتیجه این پیش فروش احکام عقد بیع را ندارد؛ هر چند خود این کار، عقد مستقلی است و واجب است طرفین به این عقد عمل کنند.

کد سایت fa3426
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات|معامله سلف