آیا گراز (خوک وحشی) در نجاست و اکل لحم همانند خوک اهلی است؟
آیا گراز (خوک وحشی) در نجاست و اکل لحم همانند خوک اهلی است؟ اگر چنین است چه تفاوتی میان خوک و سگ وجود دارد که خوک وحشی (گراز) به اهلی ملحق می شود اما سگ وحشی(گرگ) به سگ اهلی ملحق نمی شود؟

باسمه تعالی

1. بله احکام گراز (خوک وحشی) همانند خوک اهلی است.

2. گرگ، سگ وحشی نیست و پاک است اما خوردن گوشت آن حرام است و تفاوت در احکام در این موارد تابع دلایل فقهی است که در کتب مفصل فقهی مضبوط است.