برخی از سادات معتقدند در آیۀ شریفۀ وجوب خمس کلمۀ "ذوی القربی" شامل تمامی ذریۀ حضرت رسول اکرم ـ علیه السلام ـ می شود، در نتیجه خود را معاف از پرداخت خمس می دانند. لطفاً اگر روایت و یا دلیل فقهی بر شمول سادات بر پرداخت خمس است، بفرمائید.
برخی از سادات معتقدند در آیۀ شریفۀ وجوب خمس کلمۀ "ذوی القربی" شامل تمامی ذریۀ حضرت رسول اکرم ـ علیه السلام ـ می شود، در نتیجه خود را معاف از پرداخت خمس می دانند. لطفاً اگر روایت و یا دلیل فقهی بر شمول سادات بر پرداخت خمس است، بفرمائید.

باسمه تعالی

1. پرداخت خمس بر هر مکلفی از جمله سادات ـ کثرهم الله ـ واجب است.

2. تمام خمس متعلق به شخصیت حقوقی امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است و با نظر ایشان در محدودۀ مشخص شده آن در فقه به مصرف می‌رسد و سادات سهم مشخص و از پیش تعیین شده‌ای از خمس ندارند.