مسجدی قدیمی در یک زمین واقع است و تصمیم بر آن است که با توجه به قدیمی بودن مسجد مسجدی جدید در پشت مسجد قدیمی احداث و بعد از اتمام احداث مسجد جدید مسجد قدیمی تخریب گردد، آیا چنین کاری جایز است؟
مسجدی قدیمی در یک زمین واقع است و تصمیم بر آن است که با توجه به قدیمی بودن مسجد مسجدی جدید در پشت مسجد قدیمی احداث و بعد از اتمام احداث مسجد جدید مسجد قدیمی تخریب گردد، آیا چنین کاری جایز است ؟ یا این‌که باید مسجد قدیمی همچنان در کنار مسجد جدید باقی بماند؟

باسمه تعالی

1- تخریب مسجد قدیمی و الحاق آن به ساختمان جدید مسجد جهت توسعه مسجد در فرض گفته شده اشکال ندارد.

2- اگر زمین مسجد قدیمی از ابتدا به عنوان مسجد قرار داده شده است، نباید کاربری آن از مسجد بودن به عنوان دیگری تغییر کند و

مسجد قدیمی باید همچنان در ساختمان جدید به عنوان مسجد باقی بماند و استفاده ای که از آن می شود استفاده هایی باشد که از یک مسجد می‌شود.

کد سایت fa3412
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف