اگر کارفرما شرایط خاصی را برای ادامه کار تعیین کرده باشد، در صورتی که می داند تحقق آن شرایط غیر ممکن است و باید از برخی شروط چشم پوشی کند؛ آیا کارگر می تواند با تخلف شروط به کار ادامه دهد؟
اگر کارفرما شرایط خاصی را برای ادامه کار تعیین کرده باشد، در صورتی که می داند تحقق آن شرایط غیر ممکن است و باید از برخی شروط چشم پوشی کند؛ آیا کارگر می تواند با تخلف شروط به کار ادامه دهد؟

باسمه تعالی

شرایط غیر ممکن در ضمن عقد الزام آور نیست و تخلّف از آن اشکالی ندارد.

کد سایت fa341 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رابطه کارگر و کارفرما