آیا ازدواج با کسی که در گذشته با محارم زنا کرده است ولی در حال حاضر از انجام آن عمل پشیمان است و توبه نموده جایز است یا خیر؟
آیا ازدواج با کسی که در گذشته با محارم زنا کرده است ولی در حال حاضر از انجام آن عمل پشیمان است و توبه نموده جایز است یا خیر؟

باسمه تعالی

زنا کننده با محارم مرتکب گناه کبیره شده‌است؛ اما ازدواج با او حرام نیست.

کد سایت fa3389
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد|حد زنا