حکم خوردن نوشیدنی کمبوچا چیست؟ (این نوشیدنی با قرار دادن قارچ در چای شیرین سرد شده، در اثر تخمیر، بعد از یک هفته تا ده روز به دست می آید و خاصیت دارویی دارد.)
حکم خوردن نوشیدنی کمبوچا چیست؟ (این نوشیدنی با قرار دادن قارچ در چای شیرین سرد شده، در اثر تخمیر، بعد از یک هفته تا ده روز به دست می آید و خاصیت دارویی دارد.)

باسمه تعالی

خوردن نوشیدنی کمبوچا در چند فرض جایز است:

1. اگر نمی‌دانید که در جریان تولید این محصول الکل تولید می شود یا نه.

2. اگر می دانید الکل تولید می‌شود ولی نمی دانید آیا مقدار آن آنقدر کم است که عرفاً به آن نوشابۀ الکلی می‌گویند یا نه.

3. اگر می دانید الکل تولید می‌شود، ولی می دانید آنقدر کم است که عرفاً به آن الکل نمی‌گویند.

4. اگر می دانید الکل تولید می‌شود، و آنقدر است که عرفاً به آن الکل می‌گویند ولی طی یک فرآیند شیمیایی این الکل  استحاله می شود.

کد سایت fa3376