آیا تراشیدن ریش نشانۀ عدم التزام فرد به مسائل دینی تلقی می شود؟
گاهی اوقات افرادی از ادارات برای تحقیق در مورد افرادی که ما می شناسیم نزد ما آمده و به عنوان مثال می پرسند که وضعیت ظاهر فرد مورد نظر چیست و یا وضیعت محاسن ایشان را چگونه ارزیابی می کنید. با توجه به اینکه اکثر مراجع در مورد تراشیدن ریش با تیغ یا امثال آن احتیاط واجب دارند و حتی عدۀ انگشت شماری تراشیدن ریش را حرام نمی دانند و با توجه به مسائل مربوط به تحقیق و انتخاب مرجع تقلید احتمال آن برود که شخص از کسی تقلید کند که این مسأله را حرام نمی داند و فرد تا بر سر کار نرفته تابع شرع است نه قانون ادارات که گاهی برای مسائلی چون ریش گذاشتن قوانینی را دارند: 1. آیا پرسیدن این مسأله از سوی کسی که مأمور تحقیق است درست است؟ 2. آیا با توجه به اینکه شخص مورد نظر ریشش را با تیغ می زند اما در گفتار و کردار رعایت موازین شرعی (حتی در ظاهر) را رعایت می نماید اگر من بگویم ایشان را خوب ارزیابی می کنم، گناه کرده ام؟

باسمه تعالی

1. تراشیدن ریش خلاف سنت اسلامی است ولی حرام و گناه نیست؛ هرچند احتیاط مستحب اجتناب از آن است.

2. تراشیدن ریش لزوماً نمی تواند نشانۀ عدم التزام فرد به مسائل دینی تلقی شود؛ زیرا ممکن است فرد به فتوای گفته شده در بند 1 عمل کرده باشد یا ممکن است از فتوای مبتنی بر حرمت ریش اطلاع نداشته است. اگر پرسش از این مسأله فایده ای عقلائی در گزینش داشته باشد، پرسیدن اشکال ندارد.

3. ارزیابی شما از این جهت خاص (اینکه تراشیدن ریش لزوماً نمی تواند نشانۀ عدم التزام فرد به مسائل دینی تلقی شود و اینکه حسن ظاهر وی نشانۀ متدین بودن او است) صحیح است و مطابق وظیفۀ اسلامی خود عمل کرده اید.

کد سایت fa3374