آیا مجتهد یا مجتهد اعلم، معصوم است یا نه؟
آیا مجتهد یا مجتهد اعلم، معصوم است یا نه؟

باسمه تعالی

عصمت از لوازم اجتهاد یا اعلمیت نیست. از این رو، برای تقلید از یک مجتهد، عصمت شرط نیست، بلکه داشتن ملکۀ عدالت کافی است.

کد سایت fa3344
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید|اعتقادات