اگر به بچه ای پدر و مادرش پول تو جیبی ندهند و نیاز به پول هم داشته باشه چه کند؟
اگر به بچه ای پدر و مادرش پول تو جیبی ندهند و نیاز به پول هم داشته باشه چه کند؟ پدر راضی نیست این بچه از پس اندازش استفاده کند از طرفی هم نیازش واجب است؟

باسمه تعالی

اگر فرزند بالغ و رشید باشد، برای تصرف در اموال شخصی خود نیاز به اذن پدر ندارد هر چند بهتر است رضایت پدر را تامین کند اما اگر غیر بالغ باشد اما رشید است می تواند در حد ضرورت بدون اذن پدر در اموال خود تصرف کند و اگر غیر بالغ و غیر رشید است اصلا نمی تواند در اموال خود بدون اذن پدر تصرف کند. رشید کسی است که مصالح و مفاسد خود را تشخیص می دهد.

کد سایت fa3338
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین