کسی که از اول تکلیف تا الآن خمس اموالش را نداده است، برای محاسبۀ شرعی وجوهاتش چه باید بکند و به کجا مراجعه کند؟
کسی که از اول تکلیف تا الآن خمس اموالش را نداده است، برای محاسبۀ شرعی وجوهاتش چه باید بکند و به کجا مراجعه کند؟

باسمه تعالی

این فرد باید لیستی از اموال خود تهیه کند و با مراجعه به مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ وی نسبت به محاسبۀ اموال و تعیین سال خمسی اقدام کند. برای این کار می توانید با همین دفتر تماس بگیرید.