آیا می توان برای اینکه دچار اشکالات اجاره به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره نشد، قراردادمان را به شکل عقد رهن و قرض ببندیم؟
آیا می توان برای اینکه دچار اشکالات اجاره به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره نشد، فرد بگوید فلان مقدار را به تو قرض می دهم و تو در ازای این قرض خانه ات را در گروی من بگذار به گونه ای که بتوانم از حق سکنت آن استفاده کنم در حقیقت عقد رهن و قرض بسته باشند؟ اگر این کار را نه برای رهایی از مشکلات گفته شده بلکه واقعا انجام دهند، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

از آنجایی که نیت واقعی قرض دهنده، قرض دادن نیست بلکه استفاده از منزل طرف دیگر است، چنین قرضی ربوی و حرام است و اگر چنین نیتی نداشته باشد و این امور با قصد جدی انجام شود و از نظر عرف این عمل حیله در ربا محسوب نشود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3321