آیا عدۀ ازدواج موقت را با حیضی که با قرص ضد بارداری ایجاد می شود، قابل محاسبه است؟
من خانمی مطلقه هستم که حدود شش ماه با مردی صیغۀ محرمیت خوانده بودم و الآن مدت آن به پایان رسیده است و می دانم برای اینکه با شخص دیگری صیغۀ محرمیت بخوانم، باید مدت دو حیض کامل عده نگه دارم. آیا می توانم بعد از ده روز از اتمام حیض اول با استفاده از قرص ال دی یا اچ دی (ضدبارداری) دوباره پریود شده و به این طریق بعد از اتمام حیض دوم، دو حیض کامل را حساب کنم و دوباره با شخص دیگری صیغۀ محرمیت داشته باشم؟

باسمه تعالی

این کار اشکالی ندارد و باید بر اساس حیض های حاصل از این طریق عده را محاسبه کرد.

کد سایت fa3310
طبقه بندی موضوعی احکام عده