در کشور های اروپایی برای تهیۀ خوراک دام و طیور از زائدات خوک استفاده می شود. آیا گوشت این حیوانات را می توانیم استفاده کنیم؟
در کشور های اروپایی برای تهیۀ خوراک دام و طیور از زائدات خوک استفاده می شود. آیا گوشت این حیوانات را می توانیم استفاده کنیم؟

باسمه تعالی

اگر ضایعات خوک بدون هیچ تغییر شیمیایی به حیوان داده شود و مقدار آن به گونه ای باشد که گوشت حیوان از آن روییده شود خوردن گوشت این حیوان جایز نیست چرا که این حیوان  نجاست خوار است و برای استفاده از گوشت این حیوان باید مدتی مواد پاک به حیوان داده شود که گوشت وی از مواد پاک روییده شود.

کد سایت fa3306