حکم پخش صدایی غیر از اذان از بلندگو های مساجد مثل صدای نماز، دعا، مناجات و ... که مزاحمت برای همسایگان را دارد، چیست؟
حکم پخش صدایی غیر از اذان از بلندگو های مساجد مثل صدای نماز، دعا، مناجات و ... که مزاحمت برای همسایگان را دارد، چیست؟

باسمه تعالی

1. ایجاد مزاحمت برای دیگران جایز نیست.

2. پخش صداهای بلند بدون رضایت همسایگان جایز نیست.

3. بلند کردن صدا برای اذان در حد متعارف به گونه ای که موجب ایذاء نشود، مستحب است.

کد سایت fa3300
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه|حق الناس