زمینی در یک روستا به همسرم به ارث رسیده و ایشان نیز مبادرت به ساخت و ساز در این مکان کرده اند. بعضی از روستاییان می گویند این محل قبرستان است و عده ای می گویند اینجا محل دقیق قبرستان نیست (کسی آگاهی از وقف بودن یا نبودن این زمین ندارد) ولی اکنون هیچ استفاده ای مبنی بر قبرستان نمی شود و بیشتر از سی سال است که باغ میوه است. اکنون این زمین چه حکمی دارد؟
زمینی در یک روستا به همسرم به ارث رسیده و ایشان نیز مبادرت به ساخت و ساز در این مکان کرده اند. بعضی از روستاییان می گویند این محل قبرستان است و عده ای می گویند اینجا محل دقیق قبرستان نیست (کسی آگاهی از وقف بودن یا نبودن این زمین ندارد) ولی اکنون هیچ استفاده ای مبنی بر قبرستان نمی شود و بیشتر از سی سال است که باغ میوه است. اکنون این زمین چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر استفاده از این زمین، منع قانونی ندارد و دلیل شرعی بر قبرستان بودن آن وجود ندارد، تصرف در آن اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa3263
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف