آیا طواف افراد معلول و ناتوان برروی طبقه ای که در کنار خانه کعبه ایجاد شده جایز است؟
آیا طواف افراد معلول و ناتوان برروی طبقه ای که در کنار خانه کعبه ایجاد شده جایز است؟

باسمه تعالی

بله، جایز است.

کد سایت fa3257
طبقه بندی موضوعی احکام حج