اگر در یک بازی کامپیوتری مسلمانان در آن نقش منفی داشته باشند، در این صورت کسی که آن را بازی می کند اگر قصد بی احترامی نداشته و هدفش سرگرمی باشد، گناه کرده است؟
اگر در یک بازی کامپیوتری مسلمانان در آن نقش منفی داشته باشند، در این صورت کسی که آن را بازی می کند اگر قصد بی احترامی نداشته و هدفش سرگرمی باشد، گناه کرده است؟

باسمه تعالی

خرید این بازیها و ترویج و در اختیار دیگران گذاشتن این بازی ها جایز نیست و از انجام این بازیها پرهیز شود.

کد سایت fa3248
طبقه بندی موضوعی اینترنت|ورزش