منطقه ما به تازگی دارای لوله کشی آب شده، اما این آب تصفیه شده نیست و همان آب روستایی قبل است. ما از این لوله یک انشعاب گرفتیم چون آب روستایی قطع شده و کنتور نداریم. آیا خوردن این آب یا وضو با آن، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

باید مطابق مقررات عمل شود.

کد سایت fa3246