اگر در نماز جماعت افرادی را بشناسی که نماز را فقط به خاطر نشان دادن خود در صف های نماز جماعت می خوانند در اینجا نماز جماعت خواندن چه حکمی دارد؟
اگر در نماز جماعت افرادی را بشناسی که نماز را فقط به خاطر نشان دادن خود در صف های نماز جماعت می خوانند در اینجا نماز جماعت خواندن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

ریا مبطل نماز است اما تا ریائی بودن نماز احراز نشود، باید بنا را بر صحت عمل دیگران گذاشت.

 

کد سایت fa3229
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|ریا|سوء ظن