آیا از مکه سنگ آوردن گناه دارد؟ اگر آورده باشد، چکار باید کرد؟
آیا از مکه سنگ آوردن گناه دارد؟ اگر آورده باشد، چکار باید کرد؟

باسمه تعالی

خارج کردن سنگ از محدودۀ حرم جایز نیست و اگر سنگ از بخشی از مکه است که داخل محدوده حرم است باید آن را در اسرع وقت به مکه برگرداند.

کد سایت fa3174
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج