آیا در زمان اعتکاف می توان برای غسل مستحبی یا شرکت در نماز جمعه از مسجد بیرون رفت؟
آیا در زمان اعتکاف می توان برای غسل مستحبی یا شرکت در نماز جمعه از مسجد بیرون رفت؟

باسمه تعالی
اشکالی ندارد.

کد سایت fa3157
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه