آیا ازدواج در عده در صورت فشارهای روحی جایز است؟
من محصل هستم. به این زودی ها نمی تونم ازدواج کنم. شرایطش را ندارم. از طرفی فشارهای زیادی روی من است طوری که گاهی اوقات 10 بار در روز خود ارضایی می کنم. یک دختر را می شناسم که حاضر است با من ازدواج موقت کند ولی عده نگه نداشته است. می گوید من اعتقادی ندارم. حکم همخوابی با این دختر چیست؟ می شود با او ازدواج موقت کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر این دختر قبلاً در عقد ازدواج دائم یا موقت کسی بوده است، باید به تناسب مورد، عدۀ طلاق یا عدۀ وفات یا عدۀ ازدواج موقت نگه دارد و در ایام عده نمی توان با او ازدواج کرد.

2. اگر همبستر شدن او با دیگران در گذشته بدون عقد صحیح شرعی بوده است اما وی از ناصحیح بودن آن مطلع نبوده است یا اساساً به اشتباه با کسی همبستر شده باشد، باید عدۀ وطی به شبهه نگه دارد و در ایام این عده نمی توان با او ازدواج کرد.

3. اگر همبستر شدن او از راه زنا بوده است، عده ندارد و می توان با وی ازدواج کرد.

4. صرف زیاد بودن فشار جنسی مجوز ازدواج در عده نیست.