زنی با پول خودش می‌خواهد به حج برود، اما شوهرش اجازه نمی‌دهد. وظیفۀ زن چیست؟
زنی با پول خودش می‌خواهد به حج برود، اما شوهرش اجازه نمی‌دهد. وظیفۀ زن چیست؟

باسمه تعالی

اگر حج تمتع واجب است، اجازه شوهر لازم نیست.

کد سایت fa3136