یکی از برادران اهل سنت حج انجام داده و سپس فرزند دار شده و بعداً مذهب شیعه را پذیرفته است. با توجه به آنکه طواف نساء را انجام نداده است؛ اینک وظیفۀ او چیست؟ آیا فرزرند او حلال زاده است؟
یکی از برادران اهل سنت حج انجام داده و سپس فرزند دار شده و بعداً مذهب شیعه را پذیرفته است. با توجه به آنکه طواف نساء را انجام نداده است؛ اینک وظیفۀ او چیست؟ آیا فرزرند او حلال زاده است؟

باسمه تعالی

طواف وداع آنها به منزله طواف نساء محسوب می شود و اگر طواف وداع را انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب برای طواف نساء نایب بگیرد و تا وقتی که نایب آن را انجام نداده است ، از ارتباط جنسی با همسر خود اجتناب کند البته در هر حال مشکلی در فرزندان قبلی آنها به وجود نمی آید و آن فرزندان حلال زاده هستند.

کد سایت fa3116
طبقه بندی موضوعی احکام حج