آیا دختر از پول بازنشستگی که دولت به پدر می دهد، سهم دارد یا فقط پسر سهم دارد؟
آیا دختر از پول بازنشستگی که دولت به پدر می دهد، سهم دارد یا فقط پسر سهم دارد؟

باسمه تعالی

اگر پدر زنده است طبق میل و وظیفۀ شرعی خود باید اقدام کند اما اگر مرحوم شده است طبق قانون عمل شود.

کد سایت fa3114
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی ارث