ملکی را از صغیر به قیومیت مادر، خریده ایم. اما بعد از کبیر شدن فرزند (با وجود حضور مادر در معامله) وی مدعی شده است. پرسش این است که چه کار انجام دهیم که متضرر نشوم. چرا که مادر با دریافت وجه از ما ملکی را در جایی دیگر برای او خرید کرده است. قابل ذکر است که ملک مذکور به دلایلی افزایش قیمت پیدا کرده است و قبل از افزایش قیمت هیچ ادعایی نداشته است.
ملکی را از صغیر به قیومیت مادر، خریده ایم. اما بعد از کبیر شدن فرزند (با وجود حضور مادر در معامله) وی مدعی شده است. پرسش این است که چه کار انجام دهیم که متضرر نشوم. چرا که مادر با دریافت وجه از ما ملکی را در جایی دیگر برای او خرید کرده است. قابل ذکر است که ملک مذکور به دلایلی افزایش قیمت پیدا کرده است و قبل از افزایش قیمت هیچ ادعایی نداشته است.

باسمه تعالی

اگر مادر به وکالت از سوی جد پدری یا به حکم حاکم شرع بر بچۀ صغیر ولایت شرعی داشتۀ و طبق مصلحت فرزند و به قیمت متعارف ملک را فروخته است، کسی حق مخالفت ندارد. اما اگر مادر ولایت شرعی نداشته است معامله فضولی است و اگر بعد از بلوغ و رشد بچه، معامله را امضا کند هرچند این امضا با عدم مخالفت باشد (بشرط این که عرف از این عدم مخالفت، امضا را بفهمد) معامله صحیح است و فرزند حق مخالفت بعدی را ندارد ولی اگر معامله را امضا نکند این معامله باطل است.

کد سایت fa3108
طبقه بندی موضوعی شرایط فروشنده و خریدار