اگر وصی فوت کند چکار کنیم؟
پدر من، شوهر خواهرم را به عنوان وصی و شخص دیگری را به عنوان ناظر انتخاب کرد ولی در حال حاضر هر دوی آن ها فوت شده اند و وصیتی هم جهت ورثۀ خود نگذاشته اند و تنها فرزند ذکور پدرم من هستم. تکلیف وصیت چه می شود؟

باسمه تعالی

تمام ورثۀ پدر مسئول اجرای وصیت هستند.

کد سایت fa3105
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت