حکم مصرف مواد شادی‌آفرین مثل علف (گراس) چیست؟ اگر از منظر طبی ضرری برای بدن نداشته باشند چطور؟
حکم مصرف مواد شادی‌آفرین مثل علف(گراس) چیست؟ اگر از منظر طبی ضرری برای بدن نداشته باشند چطور؟

باسمه تعالی

تمامی مواد مخدّر و روان گردان که انسان را از حالت عادی خارج می کنند، در حکم مسکرات و حرام می باشند و چنین چیزهایی نوعا مضر است و ملاک حرمت فقط ضرر نیست.

کد سایت fa3104
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات