حداقل زاویۀ انحراف از قبله با کاسه توالت چیست؟
حداقل زاویۀ انحراف از قبله با کاسه توالت چیست؟

باسمه تعالی

کافی است زاویه در حدی باشد که عرفاً رو به قبله حساب نشود و زاویه معین ندارد.

کد سایت fa3097
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی