خمس میوۀ درختان چگونه محاسبه می شود؟
سال خمسی برای میوۀ درختانی که در خانه است، چگونه تعیین می شود؟ مثلاً اگر یک نوع درخت میوه دارد، سال خمسی اش از کی هست؟ آیا اختیاری است و می تواند چند ماه بعد از رسیدن میوره قرار دهد که قبل از آن زمان میوه ها خورده می شوند و چیزی نمی ماند؟ اگر چند نوع درخت متفاوت میوه داشته باشد، چطور؟ آیا سال خمسی شمسی جداگانه برای هر درخت باید بگذارد؟ آیا درختانی که میوه نمی دهند، هم خمس دارند؟

باسمه تعالی

1. ظاهراً میوۀ این درختان به مصرف خودتان و افراد تحت تکفلتان می رسد، اصل قیمت درختان خمس ندارد و درختی که میوه نمی دهد، خمس ندارد.

2. خمس میوۀ هر نوع درخت می توان جداگانه محاسبه کرد. از زمانی که میوه رسیده شده است، تا یکسال پس از آن می توان آن را مصرف کرد و اگر تا آن زمان به مصرف نرسد، به باقی مانده، خمس تعلق می گیرد. همچنین می توانید برای میوۀ همۀ درختان یک سر سال واحد قرار دهید یا اگر برای اموال تان یک سال خمسی مشخصی دارید، می توانید همان را سر سال میوۀ درختان قرار دهید و تا آن زمان میوه ها را مصرف کنید و اگر چیزی باقی ماند، خمس آن را پرداخت کنید.

3. سال خمسی می تواند شمسی یا قمری باشد.