آیا با داشتن روزه قضا، می توان نذر روزۀ مستحبی کرد؟
آیا با داشتن روزه قضا، می توان نذر روزۀ مستحبی کرد؟

باسمه تعالی

چنین نذری منعقد نمی شود؛ مگر آنکه نذر کند بعد از انجام روزۀ قضا، روزۀ مستحب بگیرد.

کد سایت fa3083