شخصی که معلول است و وقتی در خانه خود است می تواند با آب وضو بگیرد ولی در خارج از منزل نمی تواند با آب وضو بگیرد تکلیف او هنگامی که نمی تواند با آب وضو بگیرد چیست؟
شخصی که معلول است و وقتی در خانه خود است می تواند با آب وضو بگیرد ولی در خارج از منزل نمی تواند با آب وضو بگیرد تکلیف او هنگامی که نمی تواند با آب وضو بگیرد چیست؟

باسمه تعالی

در خارج از منزل در زمان تنگی وقت نماز تیمم کند اما در وسعت وقت نباید تیمم کند بلکه باید یا به منزل برود و با وضو نماز بخواند یا صبر کند و پس از تنگ شدن وقت با تیمم نماز بخواند.

کد سایت fa3061
طبقه بندی موضوعی وضو|تیمم