آیا می شود یک نماز را هم به نیت نافله و هم به نیت قضای واجب خواند؟
آیا می شود نماز نافله و قضای واجب را یکی خواند؟ مانند قضای روزه ای که می شود همزمان با نیت مستحبی هم گرفت؟ آیا می توان مثلاً نماز قضایی که بر گردن است نیت کرد و نماز نافله ای هم با آن خواند (یک نماز و دو نیت)؟ نماز قضا همراه با نماز شب چطور؟

باسمه تعالی

خیر، نمی توان این گونه نیت کرد.

 

 

کد سایت fa3060
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|نماز های مستحبی