با توجه به اینکه نظر جناب عالی بر این است که خمس در زمان ما باید به ولی فقیه داده شود و اینکه این جانب طلبه هستم از شما تقاضامندم اگر ممکن است ادلۀ تفصیلی این فتوی را بیان کنید.
با توجه به اینکه نظر جناب عالی بر این است که خمس در زمان ما باید به ولی فقیه داده شود و اینکه این جانب طلبه هستم از شما تقاضامندم اگر ممکن است ادلۀ تفصیلی این فتوی را بیان کنید.

باسمه تعالی

طبق نظر معظم له دریافت وجوهات شرعیه از جمله خمس به شأن ولایت مربوط می شود و در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط ـ اعم از ولی فقیه و سایر مراجع قرار می گیرد که البته چنین فقهایی دارای شأن ولایت هستند.

 

کد سایت fa306