آیا خرید و فروش مزایده‌ای موتورسیکلت های توقیفی توسط راهنمایی و رانندگی که مالکان آن ها راضی نیستند، جایز است؟
آیا خرید و فروش مزایده‌ای موتورسیکلت های توقیفی توسط راهنمایی و رانندگی که مالکان آن ها راضی نیستند، جایز است؟ چه بسا راکبین این موتورها به دلیل جریمۀ سنگین و فقر مالی توانایی ترخیص موتور خود را ندارند. آیا تصرف راهنمایی و رانندگی در آن ها حکم غصب را ندارد؟

باسمه تعالی

اگر این مزایده ها طبق قوانین و مقررات باشد و مسئولین امر اجازۀ این کار را داشته باشند، خرید و فروش آن ها جایز است.