آیا اهل علم و روحانیون می توانند وجوهات مراجع اعم از سهم امام و سهم سادات را در زندگی شخصی خودشان و جهت مصارف شخصی خود استفاده کنند؟
آیا اهل علم و روحانیون می توانند وجوهات مراجع اعم از سهم امام و سهم سادات را در زندگی شخصی خودشان و جهت مصارف شخصی خود استفاده کنند؟

باسمه تعالی

مصرف وجوهات شرعیه بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط حرام است.