پدرم یک سوم از اجارۀ دریافتی از یک ملک را برای مصرف در کارهای خیر وصیت کرده است و مادرم می گوید من وصی پدر هستم و ورثه هم توافق دارند. من بعضی از مخارجی را که مادرم صرف امور خیر می کند صلاح نمی دانم آیا می توانم سهم خود را از ثلث مطالبه کنم و با تشخیص خود صرف امور خیر کنم؟
پدرم یک سوم از اجارۀ دریافتی از یک ملک را برای مصرف در کارهای خیر وصیت کرده است و مادرم می گوید من وصی پدر هستم و ورثه هم توافق دارند. من بعضی از مخارجی را که مادرم صرف امور خیر می کند صلاح نمی دانم آیا می توانم سهم خود را از ثلث مطالبه کنم و با تشخیص خود صرف امور خیر کنم؟

باسمه تعالى
اگر پدر شما وصیت کرده است و مادر شما را وصی قرار داده است، شما حق دخالت ندارید. از طرف دیگر بعد از وصیت میت، وارثین حقی نسبت به ثلث مالی که مورد وصیت است، ندارند.

کد سایت fa3013