حکم استعمال کرم و صابون حلزون چیست؟
اخیراً در تبلیغات تلویزیون شاهد هستیم که از کرم و صابونی به نام حلزون نام برده می شود. با توجه به حرمت حلزون و این که کشتن یک حیوان ضعیف به مقدار زیاد برای ساخت کرم و صابون جایز نیست، حکم نهایی در مورد استعمال این کرم و صابون (کرم و صابون حلزون) چیست؟

باسمه تعالی

1. خوردن حلزون جایز نیست. ولی پاک است و استفادۀ غیر خوراکی از آن اشکالی ندارد.

2. کشتن حیوانات بدون دلیل عقلایی جایز نیست، ولی برای درمان یا استفاده های پزشکی می توان به این کار اقدام کرد، همان گونه که در حیوانات مانند گوسفند یا گاو این کار (کشتن آن ها در مقیاس فراوان) برای تغذیه صورت می گیرد.