در صورتی که زن و شوهر یک ماه نزدیکی نداشته باشند، برای ازدواج مجدد باید عده نگه داشت؟
در صورتی که زن و شوهر نزدیکی هم نداشته باشند، برای ازدواج مجدد باید عده نگه داشت؟ من ازدواج موقت داشته ام، می خواستم بدانم اگر بخواهم ازدواج دائم داشته باشم، باید عده نگه دارم؛ البته حدود 1 ماه است که نزدیکی نداشته ام؟

باسمه تعالی

1. اگر زن در عقد موقت مردی باشد، پس از پایان زمان آن عقد یا قبل از آن و پس از بخشش مدت باقیمانده توسط مرد، برای عقد موقت یا دائم با همان مرد لازم نیست عدّه نگه دارد. در این مورد نزدیکی داشتن یا نداشتن اثری در حکم ندارد.

2. اگر زن در عقد دائم مردی باشد، و نزدیکی کرده باشند، پس از طلاق باید عده نگه دارد و آن مرد در زمان عده می تواند به این زن مراجعه کند و بدون نیاز به ازدواج مجدد بر هم حلال خواهند شد. اگر مرد تا پایان زمان عده رجوع نکند، برای زن و شوهر شدن باید دوباره عقد ازدواج بخوانند.

3. اگر زن در عقد دائم مردی باشد و اصلاً در دوران ازدواج نزدیکی نکرده باشند، طلاقش عدّه ندارد و برای زن و شوهر شدن مجدد باید دوباره عقد ازدواج بخوانند.

3. اگر زن در عقد دائم یا موقت مردی باشد و نزدیکی کرده باشند، پس از طلاق در عقد دائم یا پایان زمان عقد موقت، برای ازدواج با مرد دیگر باید عده نگه دارد. اما گر اصلاً در دوران ازدواج نزدیکی نکرده باشند، پس از طلاق یا پایان زمان عقد موقت، لازم نیست عدّه نگه دارد و می تواند بلافاصله ازدواج کند.

4. اینکه به مدت یک ماه نزدیکی نداشته اند ولی قبل از آن نزدیکی کرده اند، باعث برداشته شدن عده نمی شود.

کد سایت fa298
طبقه بندی موضوعی احکام عده